Servicesedlar ger företagare arbete och medborgarna frihet att välja

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-04-2020 kl. 14.26

Med servicesedlar främjas valfriheten för dem som använder social- och hälsovård och deras möjligheterna att skaffa de tjänster de behöver av privata tjänsteproducenter. Enligt en färsk utredning av Företagarna i Finland tillmötesgås kunderna bäst inom social- och hälsovården när de använder servicesedel. Servicesedlar kan förstås användas också inom andra tjänster.

I Finland köper man cirka en procent av social- och hälsovården med servicesedlar. Det är lite, med tanke på att man, enligt riksomfattande utredningar, till exempel vid användningen av servicesedlar för hemvård får en kostnadsbesparing på i genomsnitt 40 procent.

Trots att antalet platser där man kan använda servicesedlar ökat snabbt under de senaste åren har kostnaderna för servicesedlar förblivit låga. Även stora servicesedelproducenter bedömer inte alltid sina kostnader korrekt, vilket leder till att servicesedlarna inte ges tillräckligt högt värde. I lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården förutsätts att tjänsteproducentens egna kostnader ska beaktas i prissättningen. I kalkylen beaktas dock endast de direkta personalkostnaderna för arbetet, som endast utgör en tredjedel av de totala kostnaderna. Detta kan leda till att företagare inte är intresserade av servicesedlar. 

Vid revideringen av lagen om servicesedlar ska uppmärksamhet fästas också vid att stödja enhetlig praxis. Enligt den enkät om servicesedlar som gjordes 2018 bland företagare inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen skiljer sig praxis och regler avsevärt mellan städerna i huvudstadsregionen, liksom också mellan olika förvaltningar inom städerna. Den svårtolkade situationen försvårar företagarnas verksamhet. 

Införandet av servicesedlar har många positiva effekter. De ökar klientens valmöjligheter och förbättrar tillgången till tjänster. De möjliggör lokalt småföretagande med ett ansikte samt stöder utvecklingen av marknaden och uppkomsten av innovationer. Genom att öka samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn kan tjänsterna effektiviseras och göras mångsidigare och smidigare.

Pentti Komssi

Artikeln är skriven av huvudstadsregionens upphandlingsombudsman Pentti Komssi, som handleder företagare och företag gratis vid offentlig upphandling.

Läs mer av upphandlingar.

Servicesedeln är en utfästelse som förbinder kommunen att ersätta en tjänsteproducent kostnaderna för en social- eller hälsovårdstjänst upp till ett belopp som kommunen fastställt på förhand. Servicesedeln är ett sätt för kommunen att ordna social- och hälsovårdstjänster som den ansvarar för. Läs mer på Kommunförbundets webbplats