Planering för framtiden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-02-2020 kl. 14.23

Esbos folkmängd ökar varje år med cirka fyratusen invånare, vilket också syns i stadens planläggning. Målet med planläggningen är att säkerställa stadens utveckling och skapa en grund för en bra och fungerande livsmiljö. Esbo stad gör upp både generalplaner och detaljplaner.

"Planläggningen av bostäder har ökat och är en och en halv gånger så stor som för tio år sedan", berättar Esbo stads detaljplanechef Ossi Keränen.

Bebyggelsen är i dag koncentrerad vid spårtrafiken, för den gör det möjligt att röra sig smidigt i huvudstadsregionen. I alla planer strävar man efter att effektivisera markanvändningen, för staden vill att det finns bostäder för nya invånare också i framtiden.

Enligt Keränen är en av de största utmaningarna för planläggningen att samordna motstridiga intressen så att slutresultatet är bra. Stadens olika sektorer och centraler kan ha mycket olika synpunkter på samma saker. En fastighetsutvecklares mål är oftast mycket noggrant begränsat: att genomföra ett visst projekt så fort som möjligt på den egna tomten. Staden vill dock trygga en viss utveckling i hela omgivningen med hänsyn till många saker också på lång sikt. Man vill anpassa projektet till den önskade helheten.

Trots att tekniska och ekonomiska aspekter betonas i projekten ställer miljöfrågor, som naturvård eller dagvattenhantering, begränsningar. Särskilt på småhusområden kan intressenterna enligt Keränen vilja ha helt olika saker: en del vill effektivisera sin egen tomt och önskar planen välkommen, en del motsätter sig hårt och resten är någonting mitt emellan.

Till de viktigaste sakerna som ska beaktas i planläggningen hör att processen är laglig och öppen, att de utredningar som behövs och planeringen är tillräckliga och att planlösningen är laglig och högklassig. En stor del av utgångsuppgifterna finns i Esbos datasystem. Där kan man kontrollera bland annat uppgifter om planer, uppgifter om jordmånen, skyddsområden och fasta fornlämningar. I samband med utredningar kan man vara tvungen att planera till exempel för bullerutredningar eller på grund av flygekorren. Allra först ska man göra utredningar om flygekorren och andra starkt skyddade arter. Kommersiella utredningar görs i projekt som gäller handel. Utredningarna tar vanligen från några veckor till ett par månader.

"Staden sköter planprocessen och styr planeringen så att de viktigaste sakerna beaktas i alla skeden", berättar Keränen.

Om det emellertid är ett företag som ansöker om en planändring där det till exempel vill utvidga sin verksamhet på en tomt det köpt, är företaget då samarbetspartner i planprocessen. När det har utretts om projektet kan genomföras, utarbetar företaget planer och beställer de utredningar som behövs. Både företagare och invånare kan verka som intressenter genom att följa planläggningen via webben eller invånarmöten. Båda kan lämna en skriftlig åsikt om planerna, en anmärkning om planförslaget och besvär över den godkända planen. Det är också möjligt att ta direkt kontakt med planens beredare, tjänsteinnehavare och beslutsfattare. Beredarna ger närmare information om hur det är möjligt att påverka planläggningen.