Målet för Esbo i kommunförsöket med sysselsättning: alla med i arbetslivet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-02-2020 kl. 15.25

Esbo stadsstyrelse bekräftade idag att Esbo ska delta i kommunförsöket med sysselsättning som genomförs under 2020–2022. Försöket går ut på att ge kommunerna ett allt större ansvar för ordnande av sysselsättningstjänster. Målet med sysselsättningsförsöken är att effektivare än idag främja sysselsättning av arbetslösa arbetssökande och styra dem till studier, och även komma med nya lösningar på tillgången på kompetent arbetskraft. På riksnivå är avsikten att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden i synnerhet för långtidsarbetslösa i svag arbetsmarknadsställning. I Esbo är särskilda målgrupper för försöket ungdomar och invandrare.

I försöket kombineras på ett nytt sätt resurser med den kompetens som främjar sysselsättning hos staten och i kommunerna och tillgodoser arbetsgivares arbetskraftsbehov. "I försöken tar man fram tjänster och modeller för arbetssökande som stöder sysselsättning och med hjälp av vilka vi allt bättre kan identifiera och lösa klienters varierande servicebehov och behov av att utveckla sin kompetens samt röja hinder för sysselsättningen", säger Hilla-Maaria Sipilä, chef för Esbo stads sysselsättningstjänster.

Förutom arbetssökande är även arbetsgivare klienter i försöket. Genom försöket söks också lösningar på stadens egna arbetskraftsbehov, i synnerhet inom sektorer med brist på arbetskraft. "Vi måste kunna tillgodose även stadens egna arbetskraftsbehov med det aktuella försöket, exempelvis inom äldreservicen. Samtidigt hjälper vi även företag inom branschen och den tredje sektorn", konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Utöver arbets- och näringsbyråns lagstadgade tjänster och stadens egna sysselsättningstjänster spelar även stadens ungdoms-, företags-, invandrar-, social- och hälsovårds- samt utbildningstjänster en allt större roll. I Esbo har också samarbetet med utbildningssamkommunen Omnia och andra producenter av utbildningstjänster en central roll i huruvida försöket lyckas eller inte.

"Nu gäller det att fördomsfritt ta vara på tillgängliga metoder och verktyg för att främja sysselsättningen bland Esbobor. En av de viktigaste aktörerna i detta samarbete är stadens hälsovårdstjänster", konstaterar hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

Alla de arbetslösa arbetssökande som saknar rätt till inkomstrelaterad dagpenning, arbetssökande under 30 år och de invandrare som antingen är arbetslösa eller arbets- och näringstjänsternas klienter övergår till de kommuners ansvar som deltar i försöket. I Esbo innebär det totalt cirka 14 000 invånare, varav över hälften har ett främmande modersmål.

"Ett särdrag i Esbo är det stora antalet högutbildade personer, också när det gäller arbetssökande med ett främmande modersmål. Drygt 2 100 personer med ett främmande modersmål i målgruppen för vårt försök har avlagt en högskoleexamen. Ändå råder det brist på kompetent arbetskraft inom många sektorer samtidigt som de hyser förhoppningar om internationell verksamhet. Försöket ger en utmärkt möjlighet att sammanföra arbetsgivare och de internationella toppkrafter som redan bor i Esbo", säger näringsdirektör Tuula Antola.

Beredningen av försöket i samarbete med arbets- och näringsbyrån i Nyland har redan tagit fart inom stadsorganisationen. "Jag är säker på att vi genom att kombinera arbets- och näringsbyråns gedigna kompetens i arbetskraftsförvaltning med stadens omfattande urval av medel för främjande av sysselsättning kan hitta nya och effektiva verksamhetsmodeller, som på ett allt bättre sätt betjänar både arbetssökandes och arbetsgivares behov", fortsätter Antola.

I Nyland togs utöver Esbo även Helsingfors samt det gemensamma försöket mellan Vanda och Kervo med i det aktuella kommunförsöket, där totalt 20 kommuner eller kommunförbund medverkar.