Företagstomter

Esbo stad har lediga tomter för industrier och lager i industriområdet Juvamalmen III. Enstaka företags- och kontorstomter finns bland annat längs med Västerleden och i Fantsby. Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion fattar beslut om överlåtelsen av företagstomter och besluten fattas enligt en överlåtelseförslag som förhandlats fram tomt- och företagsspecifikt.

Information om lediga tomter finns i Esbo stads karttjänst. Du hittar anvisningar för hur du kan bläddra bland tomterna i karttjänstens anvisningar.

Principer för överlåtelse av företagstomter

I regel arrenderas tomter med ett långvarigt (30 år) inteckningsbart arrendeavtal. Det årliga arrendet är sex procent av tomtens verkliga värde. Tomtarrenden och andra villkor för överlåtelse har inte i förväg fastställts i stadens organ.

I överlåtelseavtalen inkluderas ett villkor som gäller skyldighet att bygga på tomten. Utgångspunkten är att omkring 70 procent av tomtens byggrätt ska byggas och vara i användningsbart skick inom tre år. Tomten får inte överlåtas vidare som obebyggd.

Fastighetsskatten bestäms enligt fastighetsskattelagen, vilket innebär att arrendatorn inte betalar fastighetsskatt för marken.