Så lämnar du anbud

Följ upphandlingar

Följ Esbo stads annonser så får du aktuell information om kommande upphandlingar. 

Krav som gäller ett anbud

Anbudet ska motsvara anbudsförfrågan, det vill säga att det anbud du kommer med ska stämma ihop med det som står i anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten har mycket begränsade möjligheter att be om preciseringar i anbud.

Kontrollera följande:

Produktens eller tjänstens egenskaper
Den produkt eller tjänst du erbjuder fyller minimikraven i upphandlingen.

Prissättning
Anbudets priser har anmälts på det sätt som specificeras i anbudsförfrågan.

Villkor
Anbudsgivaren godkänner de villkor som definieras i anbudsförfrågan. Anbudsgivaren ställer inte egna villkor eller förbehåll.

Formkrav
Anbudet innehåller alla utredningar som ombetts. Anbudet gäller fram till åtminstone det datum som ombetts.

Frågor om anbudsförfarandet 
I anbudsförfrågningar meddelas vanligtvis hur man ska gå till väga för att ställa ytterligare frågor, och dessa ska endast ställas på det anvisade sättet före den tidpunkt som uppgetts. Frågorna sammanställs och svaren på dem skickas till alla som tagit del av e-anbudsförfrågan och dem som beställt en skriftlig anbudsförfrågan. Övriga frågor som gäller anbudsförfrågan besvaras inte, för att garantera en jämlik och icke-diskriminerande behandling.

Att lämna ett anbud
Anbudet ska lämnas in inom utsatt tid på det sätt som uppges i anbudsförfrågan. Anbud som lämnats in efter utsatt tid kan inte behandlas.