Bli tjänsteproducent av vårdboende med omsorg dygnet runt

Esbo stad ordnar långvarigt och kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre kommuninvånare som behöver serviceboende med heldygnsomsorg. Tjänsterna ordnas som stadens egen verksamhet, köpta tjänster och med servicesedel. Serviceboende med heldygnsomsorg omfattar vård och tjänster som stöder den. En klient inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg betalar hyran direkt till tjänsteproducenten, inom kortvarigt boende ingår hyran i priset på tjänsten. I vårdhemmet kan klienten bo livet ut. Mer information om bedömning av klientens servicebehov lämnas av Seniorrådgivningen Nestor, tfn 09 816 33 333, vardagar 9–15.

Ansökan om att bli servicesedelproducent görs via webbplatsen Parasta palvelua.fi (PSOP). Servicesedelproducentens vårdhem kan ligga var som helst i Finland. Innehållet i den tjänst som tillhandahålls mot servicesedel, villkoren för tjänsteproduktionen samt de bilagor som krävs vid anmälan beskrivs i en regelbok för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. När tjänsteproducenten lämnar in ansökan förbinder den sig att iaktta villkoren i regelboken. Alla tjänsteproducenter som uppfyller villkoren godkänns som servicesedelproducenter. En anmälan om godkännande skickas till producenten.

Köptjänstproducentens vårdhem kan ligga i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vichtis, Helsingfors, Vanda, Tusby, Kervo, Träskända, Nurmijärvi eller Hyvinge. Innehållet i serviceboende med heldygnsomsorg som produceras som köpta tjänster definieras i ett servicekoncept (pdf, på finska). Alla producenter som uppfyller villkoren godkänns som tjänsteproducenter. En anmälan om godkännande skickas till producenten.

Anvisningar om hur man ansöker om att bli tjänsteproducent publiceras våren 2020.