Kontinuerligt lärande är en förutsättning för ett gott arbete och ett gott liv: pilotförsök med informellt, målinriktat lärande i Esbo

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
04-01-2021 kl. 12.37

Preciserad hjälp i företagarnas dagliga arbete

Arbetslivet digitaliseras och kundernas behov förändras. Företagaren anpassar sig till förändringar i omvärlden genom att utveckla eftertraktade tjänster och produkter i ändamålsenliga kanaler. För företagaren gäller samma som för löntagarna och alla medborgare – kontinuerligt lärande är en förutsättning för ett gott arbete och ett gott liv.

Företagaren saknar dock ofta systematiskt stöd av ett arbetskollektiv som kunde erbjuda fortbildning eller friskvård. Inlärningen måste förbättra företagets resultat och dina personliga resurser.   Ofta kan en stor förändring börja med att man endast identifierar utvecklingsbehoven, klär dem i ord och vidtar små åtgärder för att lösa dem.

Vi utvecklade en smidig modell för detta behov, Kaikkien (Allas). Deltagarens arbete och liv förbättras med små steg åt gången, i en grupp, lokalt och helt och hållet på deltagarens villkor. Vi ville utveckla modellen för alla medborgare – för alla situationer på arbetsmarknaden och i livet. Därför pilottestade vi modellen både med invandrarfamiljer som vill integrera sig och unga som söker en utbildningsplats, och också för företagare i Esbo. I försöket med företagare hade vi valt affärsverksamhet och hälsa till teman. Vid genomförandet av modellen uppskattade deltagarna kamratstödet, ett konkret och skräddarsytt utvecklingsmål och modellens smidighet.

Vad är modellen Kaikkien (Allas) för informellt, målinriktat lärande?

Modellen bygger på att ett föränderligt samhälle förutsätter att alla medborgare kontinuerligt utvecklar grundläggande färdigheter. Läsning, skrivning, räkning och digitala färdigheter behövs i både i arbetslivet och det övriga livet. I modellen utvecklar deltagaren inte de grundläggande färdigheterna genom att inpränta läroböcker vid pulpeten utan genom att förbättra sitt arbete och sitt liv. En lokal grupp samlas kring ett tema (hälsa, ekonomi, arbetslöshet och så vidare). Med stöd av gruppen, handledaren och lokala partner klär varje deltagare ett personligt utvecklingsmål i ord, tar fram en plan för att nå målet på egna villkor och fullföljer den målmedvetet. Det finns ingen läroplan, det är deltagarna som skapar läroprocessen.

Utvecklingsmål för företagare i Esbo

Teman för företagarnas lärande var affärsverksamhet och hälsa. Utbildningen skedde i grupper och projekt. 

”Modellen gav mig en fin möjlighet att stanna upp och studera kartan över min företagsamhet i en kamratgrupp, dela synpunkter med andra företagare, få insikt och stöd för utveckling av mitt företag och grundligt bearbeta mitt utvecklingsprojekt”, säger Marjaliisa Majavesi med firman Avartamo.

Företagarens utmaningar hade en konkret koppling till arbetet och det dagliga livet:

 • pensionskalkyl, konkurrensutsättning av pensionsförsäkringar

 • förnya webbplatsen

 • tidsanvändning

 • få krafterna att räcka

 • stress

 • sömnlöshet

 • beroenden

 • ensamhet

Som stöd för deltagarna och handledarna deltog i enlighet med modellens filosofi lokala partner, som bidrog med know-how och efter kursens lärdomar kunde anpassa sitt serviceutbud till deltagarnas behov.

Partner och sparrare i försöket var FöretagsEsbo, Espoon yrittäjät ry, Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster och FöretagsFinlands ekonomirådgivning. Tillsammans med mig verkade också Aura Pylkkänen och Pauliina Oksanen från Esboföreningarnas samfund rf som kursledare. För dem var det nätverkandet och kamratstödet som var viktigast.

”Det var särskilt fruktbart att i gruppen kombinera personlig och behovsorienterad sparrning med nätverksbildning och kamratstöd. En sådan modell som bygger på sammanhållning skulle säkert behövas även nu i coronatider”, summerar Aura och Pauliina.

Modellen används på en kurs för företagare i Vasa hösten 2020. Kursen är ett samarbete mellan Kustösterbottens företagare rf och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Målet är att förbättra företagarnas kompetens i marknadsföring och digitalisering. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kartlägger tillsammans med partner utbudet och behovet av stöd för digitalisering till företag och sammanslutningar. Mer information: Mirva Gullman, mirva.gullman@dvv.fi.

Partner i pilotförsöken:

 • FöretagsEsbo, Päivi Lahtelin-Laine

 • Nylands arbets- och näringsbyrå, Merja Lappeteläinen 

 • FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen, Jari Leskinen

Modellen Kaikkien har utvecklats av Studiecentralen Sivis och Folkupplysningssällskapet sr inom projektet Kansalaisen perustaidot (Medborgarnas grundläggande färdigheter) 2018–2020. Mer information och anvisningar för kursledare: https://kaikkienmalli.fi

Mer information: 

Anna Grant, anna.grant@ok-sivis.fi, Nina Hjelt, nina.hjelt@kvs.fi, Virpi Markkanen, virpi.markkanen@ok-sivis.fi och Kristiina Andreasson, kristiina.andreasson@kvs.fi (kommunikation). Författaren Kaisa Välivehmas (Uniikkiura Oy) var projektchef i utvecklingsteamet för modellen Kaikkien 2018–2020.