Ekonomiskt stöd och anställningsförhållande

Hjälp med i ansökningar och avtal

Business Espoos experter ger sina affärspartner råd och hjälp vid ansökan om lönesubventioner och Esbotillägget. Tveka inte att kontakta oss.

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån beviljar arbetsgivare för att anställa en arbetslös arbetssökande. Lönesubvention kan beviljas: till ett belopp som täcker 30–50 procent av lönekostnaderna beroende på hur länge den som anställs varit arbetslös, när hen anställs för ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare eller på viss tid eller för läroavtalsutbildning. 

Esbotillägget och rekryteringsstöd

Esbotillägget för sysselsättning är ett stöd som hjälper arbetslösa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet beviljas enligt prövning. Esbos rekryteringsstöd kan beviljas företag som anställer en arbetslös arbetssökande från Esbo för ett tidsbundet eller tills vidare gällande anställningsförhållande. Rekryteringsstödet betalas ut till arbetsgivare för att kompensera kostnader för att anställa en arbetslös person. Stödet kan också beviljas för anställning av en arbetslös arbetssökande som inte har rätt till lönesubvention (som beviljas av arbets- och näringsbyrån) till exempel på grund av hur länge hen varit arbetslös eller av någon annan orsak.

Ta kontakt: palkkatuki@espoo.fi

Läs mera om Esbotillägget och rekryteringsstödet.

Finansieringstjänsten Talent Explorer

Med hjälp av Talent Explorer-finansiering kan du anställa en expert som ger dig nya kunskaper och expertis om målmarknaden för att främja företagets verksamhet på en ny internationell marknad. Finansieringstjänsten Talent Explorer är avsedd för små och medelstora företag samt för Mid Cap-företag (koncernomsättning högst 300 miljoner euro) i alla branscher, med undantag för de branscher som är undantagna från de minimis-finansiering (primär jordbruksproduktion, fiske och vattenbruk).

Finansieringstjänsten lämpar sig för företag som söker nya utländska marknader för en produkt, tjänst eller affärsmodell genom att anlita en expert. Företaget kan befinna sig i ett tidigt skede av internationaliseringen eller redan vara verksamt på exportmarknaden.

Rådgivning om subventionerade anställningar

Arbetsplatshandledare

En arbetsplatshandledares framgångsrika handledning kräver förtrogenhet med hur inlärning i arbetslivet organiseras, med andra ord med planering, genomförande och kompetensbedömning. Omnia erbjuder kostnadsfri utbildning för arbetsplatshandledare på webben, som närundervisning vid Omnia eller i det egna företaget. Utbildningen lämpar sig för alla medarbetare som är intresserade av arbetsplatshandledning och handledning av studerande.

Mer information om utbildningen för arbetsplatshandledare finns på Omnias webbplats.

Språkutbildning

I AvoinOmnias webbutiks omfattande utbud finns även finska som andraspråk (S2)-utbildningar.