Espoon Yrittäjät förbättrar företagarnas vardag

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30-04-2020 kl. 9.00

Espoon Yrittäjät arbetar dagligen aktivt för företagarnas intressebevakning på flera olika håll. Samtalskontakten med Esbo stads ledning och näringsväsende är livlig. Kontakterna är smidiga och sker i en synnerligen god, framåtblickande samarbetsanda. Även svåra frågor kan diskuteras öppet, utan att strida och med sikte på en gemensam framgång.

Intressebevakning är långsiktigt arbete och kräver uthållighet. Man måste ofta vänta onödigt länge på resultaten. För företagare som i sitt eget arbete har vant sig vid att fatta snabba beslut kan det kännas att saker framskrider långsamt, ibland till och med smärtsamt långsamt.  

Det är lätt att förstå företagarens smärta

Om besluten om till exempel tillståndsärenden för den egna företagsverksamheten eller trafikarrangemangen i den egna stadsdelen fördröjs, påverkar det ofta i betydande grad planeringen av företagarens egen företagsverksamhet och möjligheterna till framgång. Då är det förståeligt att företagaren inte alltid är helt nöjd med vare sig den egna stadens verksamhet eller den egna företagarorganisationens intressebevakning. Företagarna önskar att beslut om ärendena i allmänhet ska fattas snabbare och att konsekvenserna förutses.

Det är viktigt att lyssna på företrädarna för företagarnas egen intresseorganisation innan beslut som påverkar näringsverksamheten fattas på såväl lokal som nationell nivå. Ju större antalet företagarmedlemmar är, desto bättre verkar såväl tjänstemän som förtroendevalda höra företagarnas budskap.

Utöver den lokala intressebevakningen stöder Espoon Yrittäjät också det riksomfattande intressebevakningsarbetet inom Företagarna i Finland. Därför kan vi på Espoon Yrittäjät också känna oss stolta, när vi ser vilka betydande resultat vi har åstadkommit inom företagarorganisationen under det senaste året. 

Som ett resultat av ett tålmodigt och oeftergivligt arbete har vi starkt inverkat på genomförandet av följande ärenden 2019:

  • Beskattningen av företagare och företag skärps inte i regeringsprogrammet.
  • Arbetslöshetsunderstödet för företagares familjemedlemmar förbättrades.
  • Kravet på aktiekapital slopades. 
  • Möjligheten till flextidsarrangemang ökade i den nya arbetstidslagen.
  • I uppsägningsgrunderna ska företagets storlek och i synnerhet det låga antalet arbetstagare beaktas.
  • Konkursförfarandet blev smidigare. 
  • Fördelningen av inkomstkällor slopas vid beskattningen för skatteåret 2020, inkomsterna och förlusterna kan jämnas ut sinsemellan.
  • Den offentliga sektorn ska nu särredovisa bokföringen i den marknadsbestämda affärsverksamheten.

Utan en bred medlemskår är det omöjligt att utöva en resultatrik intressebevakning som konkret tjänar företagarna. Jag hoppas att ni företagare upplever att en egen organisation behövs också i Esbo och att ni deltar i företagarnas egen gemenskap och eget nätverk. Espoon Yrittäjät har grundats av företagarna själva och ”ägs” således också av företagarna.

Om du ännu inte är medlem i Espoon Yrittäjät, gå till adressen https://www.yrittajat.fi/sv/liity# eller ring 010 4221400. Samtidigt blir du också en av de 115 000 medlemmarna i Företagarna i Finland. Kom ihåg att medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen.

Erkki Pärssinen Erkki Pärssinen, verkställande direktör, Espoon Yrittäjät