Lupa-asiat

Espooseen sijoittuva tai Espoossa jo toimiva yritys tai yrittäjä voi tarvita toiminnan alkaessa tai muuttuessa erilaisia lupia kaupungilta. Yritystoiminta saattaa edellyttää myös muiden viranomaisten myöntämiä lupia. Lisätietoa muista kuin kaupungin myöntämistä elinkeinotoiminnan luvista saat yritysneuvonnasta.

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat ja ohjeet

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä luvista saat lisätietoa Teknisen ja ympäristötoimen alalta. Tällaisia lupia ovat esimerkiksi:

 • lyhytaikainen maanvuokraus ja maankäyttöluvat
 • rakentamiseen liittyvät luvat
 • rakennuspaikkaa koskevat toimenpide-, purkamis- tai maisematyöluvat
 • myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteiden toimenpideluvat
 • poikkeamispäätökset ja suunnitteluratkaisut asemakaava-alueen ulkopuolella oleville alueille
 • maa-ainesluvat
 • muut kuin rakennuspaikkaa koskevat maisematyöluvat
 • ilmoitukset ja luvat elinkeinotoiminnan aloittamisesta (esim. elintarvikemyymälän, kaupan, ravintolan tai muun elintarviketuotannon käynnistäminen)
 • ympäristölupa, jos kyseessä on ympäristöä kuormittava toiminta
 • muut ympäristöön liittyvät lupa- ja ilmoitukset (mm. meluilmoitukset)
Keskimääräinen käsittelyaika (viranomaispäätökset): 20-40 päivää
Keskimääräinen käsittelyaika (rakennuslautakunta): 70-130 päivää

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan luvat

Mikäli palvelu toimii kahden tai useamman aluehallintaviraston alueella, luvan toiminnalle myöntää Valvira. Yhden aluehallintaviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomaisena toimii aluehallintavirasto.

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tuottajien lupia ja lupien muutoksia koskevien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Kaupungilla on velvollisuus valvoa joitain alan yksityisiä palveluntuottajia, kuten vanhusten palvelujen ja mielenterveyspalvelujen tuottajia. Näiden palveluntuottajien on tehtävä kaupungille ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta Espoon kaupungin alueella.

Yritykset voivat ilmoittautua palveluntuottajaksi sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kautta.

Leirintäalueen perustaminen ja laajentaminen

Leirintäalueen perustamiseen ja laajentamiseen liittyvistä luvista voit tiedustella kaupungin liikuntatoimesta.

Yksityiset koulut

Espoon kaupungin opetustoimi antaa lausunnot Espooseen perustettavista yksityisistä kouluista, joille halutaan valtion tuki ja todistuksenantamisoikeus. Luvan myöntää valtioneuvosto.

Opetustoimen yhteystiedot

Tarpeellista tietoa

Sosiaali- ja terveydenhoitoala

Mitä vakuutuksia fysioterapia- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajalla tulee olla?

 • Yrittäjän eläkevakuutus
 • Potilasvakuutus
 • Työeläke- ja työtapaturmavakuutukset työntekijöille

Lisätietoa tarvittavista vakuutuksista.

Mikä on Valviran ohjeistus?

Valviran ohjeistus terveydenhuollon luvista ja niiden hakemisesta.

Lupien hinnat?

Aluehallintaviraston maksutaulukko lupien hinnoista.  

Ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulain 13. pykälän mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tämä ei kuitenkaan koske kampaamoja tai partureita.

Elintarvike-, ravintola- ja matkailuala

Tarpeelliset passit ja kortit

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemuksen osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä todistus eli anniskelupassi.

Hygieniapassin tarvitsee, jos työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi maito- tai lihatuotteita. Työntekijällä tulee olla hygieniapassi seuraavissa työpaikoissa:

 • kahvilat ja ravintolat
 • suurkeittiöt
 • erilaiset kioskit
 • elintarvikemyymälät
 • elintarvikkeita valmistavat tehtaat

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa toimii majoitus- ja ravitsemisalan ja ohjelmapalvelualan työntekijöitä varten räätälöity vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Se antaa työntekijöille tarpeelliset perustiedot matkailun turvallisuusasioista. Matupa on hyödyllinen kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville.

Ulkotarjoilualue – terassilupa

Kaupungin maalta voi vuokrata ulkotarjoilualueen. Lupaa haetaan siltä kaupungilta, johon ulkotarjoilualue sijoittuu.

Espoossa voi kesällä 2020 perustaa ravintolaterassin kevennetyllä menettelyllä. 

Rakentaminen

Paloturvallisuusmääräykset

Ympäristöministeriö on tehnyt asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta. Lisätietoa maksimihenkilömääristä sekä eri kiinteistöjä koskevista määräyksistä.

Käyttötarkoituksen muutos

Mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, tehdään siitä hakemus kaupungille. Erityisen kiireiset hankkeet hoidetaan ensin tilapäisenä muutoksena, myöhemmin kaavalla tai poikkeamisluvalla. Tilapäisenä hoidetaan esimerkiksi väistökoulutilat ja yksityiset päiväkodit.

Muita ohjeita

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon laatimia ohjeita mm. huoneistojen vaatimustasosta:

Ympäristöneuvontaa pk-yrityksille

Ekokompassi tarjoaa räätälöityä neuvontaa ympäristöasioissa. Päämääränä on vahvistaa yritysten valmiuksia parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta.